อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน


แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน


 รศ.ดร. นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา
    - คณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
    -  ปริญญาเอก รัฐประศานศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยบูรพา
    -  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    -  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

  โทร : 0-2160-1277
  e-mail : nipon.sa@ssru.ac.th
  Website 
http://www.elfhs.ssru.ac.th/nipon_sa


  อาจารย์ ดร. ปารณีย์  ศรีแก้ว
    - หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : paranee.sr@ssru.ac.th
  Website 
http://www.elfhs.ssru.ac.th/paranee_sr/

  อาจารย์ ดร. ปกครอง  มณีโรจน์
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
   
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) ปรด.
    - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

  โทร :
0-2160-1304
  e-mail
pokkrong.ma@ssru.ac.th
  Website 
http://www.elfhs.ssru.ac.th/pokkrong_ma/

  อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา  ศรีบุณยพรรัฐ
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
   
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง ปีการศึกษา 2556
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2549
    - ครุศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2545

  โทร :
0-2160-1701
  e-mail
pimchana.sr@ssru.ac.th
  Website 
http://www.elfhs.ssru.ac.th/pimchana_sr

  อาจารย์มัทญา  พัชนี
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 02-1601049
  e-mail : musthaya.pa@ssru.ac.th
  Website : 
http://www.elfhs.ssru.ac.th/musthaya_pa  อาจารย์สัคพัศ  แสงฉาย
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์)
    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : sakapas.sa@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/sakapas_sa