อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ


แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

อาจารย์พิจักษณ์  ภู่ตระกูล
    - หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) (ร.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง) (ร.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : phichak.ph@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/phichak_ph


  อาจารย์ ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี 
    - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาชุมชน เกียรตินิยม อันดับ 1)

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : vilasinee.ji@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/vilasinee_ji

    อาจารย์ ดร.มาธินี  คงสถิตย์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : mathinee.kh@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/mathinee_kh

  อาจารย์ ดร.มนทกานติ์  รอดคล้าย
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : monthakant.ro@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/monthakant_ro/