อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น


แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  อาจารย์สันชัย  รัตนขวัญ
    - หัวหน้ากลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    - หัวหน้าแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - อยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต(สส.บ.) (สังคมสงเคราะห์)(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : sanchai.ra@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/sanchai_ra

  ผศ.ดร.ณัฐพล  ใจจริง
      - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)(การเมืองเปรียบเทียบ)(วิทยานิพนธ์ดีมาก)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.) การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาตรี   รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับสอง และรางวัลทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2536)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : nattapoll.ch@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/nattapoll_ch

  อาจารย์มารดารัตน์  สุขสง่า
     - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - กำลังศึกษา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : marndarath.su@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/marndarath_su

  อาจารย์ศรัณย์  จิระพงษ์สุวรรณ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - อยู่ระหว่างการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการเมืองการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : saran.ji@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/saran_ji

  อาจารย์กฤษณ์  วงษ์วิเศษธร
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) (ธรรมศาสตร์) (วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก, รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น)
    - Graduated Diploma in Public Law (ธรรมศาสตร์)
    - นิติศาสตร์บัณฑิต (ธรรมศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : kritz.wo@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/kritz_wo/

  อาจารย์หัชชากร  วงศ์สายัณห์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : hatchakorn.vo@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/hatchakorn_vo

  อาจารย์อัยรวี  วีระพันธ์พงศ์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : airawee.wi@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/airawee_wi