หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > หัวข้อข่าว : โครงการ "Young Local Governor"
หัวข้อข่าว : โครงการ "Young Local Governor"

admin thai
2019-03-11 18:40:08

โครงการ "Young Local Governor"

เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย อาจารย์อัยรวี วีระพันธ์พงศ์ ได้จัดโครงการ "Young Local Governor" ให้กับนักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๖๐ คน ณ สายธารรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม เสริมสร้างประสบการณ์และฝึกฝนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นในการทำงานเป็นหมู่คณะ

บรรยาการศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม


ที่มา : อาจารย์อัยรวี  วีระพันธ์พงศ์ 
แขนงวิชาการปครองท้องถิ่น