หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin thai
2018-11-06 13:52:44


โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ของแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมเจ้าแก้ว อาคาร 31 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัย และพัฒนาทักษะการเรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเขียนบทวิจัย รวมทั้งพัฒนาทักษะการนำเสนอวิจัยในการประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม.....pdf