หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > หัวข้อข่าว : โครงการ WELCOME HOME
หัวข้อข่าว : โครงการ WELCOME HOME

admin thai
2019-02-08 11:24:16

ภาพบรรยากาศกิจกรรม WELCOME HOME

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ WELCOME HOME ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กับนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 200 คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามให้กับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอชนมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ตามแบบอย่างของมหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา

ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขสนุกสนานและอบอุ่น

                                                                                                      

ที่มา : อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว
       อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐเเละเอกชน
       กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์