หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

admin thai
2019-02-05 16:12:46

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 20, 27 มกราคม 2562 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์หัชชากร  วงศ์สายัณห์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้กับนักศึกษา ภาคปกติ จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร 35 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่จำเป็น และประสบการณ์จริงในด้านการทำงาน ให้แก่นักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น และเพื่อให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปบูรณาการกับการเรียนในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคตภาพบรรยากาศการเข้ารับการอบรม วันที่ 20 มกราคม 2562 หัวข้อเรื่อง “ภาษาไทยและความสามารถทั่วไปสำหรับสอบ ก.พ. ภาค ก.” 
และหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ”

วิทยากร : คุณฐิติวิชญ์ เสถียรธนานนท์ 


ภาพบรรยากาศการเข้ารับการอบรม วันที่ 27 มกราคม 2562 หัวข้อเรื่อง “คณิตศาสตร์สำหรับสอบ ก.พ. ภาค ก.”
และหัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ ก.พ. ภาค ก.”

 วิทยากร: คุณศศิธร ตันติพันธุ์พิพัฒน์ที่มา :  อาจารย์หัชชากร  วงศ์สายัณห์
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์