หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

admin thai
2019-03-26 14:17:07

ภาพบรรยากาศการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้านโกง


เมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2562 แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง เพื่อไ้ห้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งนีการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา PUB 2303 ภาวะผู้นำและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ทำให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนไทยทุกคน ที่จะต้องร่วมมือป้องกันแก้ไขอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเริ่มจากที่ตนเองก่อน ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติที่ยอมรับกับคำพูดที่ว่า “การทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถ้าตนเองได้ประโยชน์ด้วย” หรือ “การทุจริตเล็กๆ น้อยๆ เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไร” 

โดยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง) ได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และความ เชื่อของประชาชนที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทุจริต และช่วยส่งเสริมพฤติกรรม ด้านบวกที่ต่อต้านการทุจริตของสังคมส่วนรวม ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมชมและประสบการณ์อย่างเต็มที่ขอขอบคุณ

อาจารย์ ดร.มาธินี  คงสถิตย์
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์