หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.

admin thai
2019-10-24 15:04:39

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 อาจารย์พิจักษณ์  ภู่ตระกูล อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำคณะนักศึกษา จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา PUB 1201 สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ (เศรษฐกิจ สังคม การเมือง) 


ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องป่านิเวศ ภายในศูนย์ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก อาทิ กิจรรมการปลูกเมล็ดพันธ์ุต้นกำเนิดแห่งป่า นิทรรศการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองกรุง ห้องฉายภาพยนต์เรื่องสั้น เป็นการสร้างแรงจูงใจและปลูกจิตสำนึก เป้นต้น