หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพจชื่อดัง echo กลุ่มสร้าง video content
หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพจชื่อดัง echo กลุ่มสร้าง video content

admin thai
2019-01-22 17:37:49

นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ 2561

วันที่ 22 มกราคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ 2561 ในรูปผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยเพจ echo กลุ่มสร้าง video content ชื่อดัง

ขอขอบคุณเพจ echo กลุ่มสร้าง video content รุ่นใหม่ ที่ให้ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ร่วมแสดงความคิดเห็นสดๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ 2561