หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวข้อข่าว : ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา หัวข้อเรื่อง "บัณฑิตการบริหารรัฐกิจกับแนวโน้มการทำงานยุค 4.0"
หัวข้อข่าว : ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา หัวข้อเรื่อง "บัณฑิตการบริหารรัฐกิจกับแนวโน้มการทำงานยุค 4.0"

admin thai
2019-03-19 18:30:51

โครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ 

หัวข้อเรื่อง "บัณฑิตการบริหารรัฐกิจกับแนวโน้มการทำงานยุค 4.0"ด้วยแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ หัวข้อ "บัณฑิตการบริหารรัฐกิจกับแนวโน้มการทำงานยุค 4.0" ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยากร ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

แขนงวิชาการบริการรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ที่มา : อาจารย์ ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์