หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมอาชีพ และให้คำปรึกษา (Mini Job Fair)
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมอาชีพ และให้คำปรึกษา (Mini Job Fair)

admin thai
2019-01-26 13:20:56

บรรยาการการเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ (Mini Job Fair)

ในวันที่ 16 มกราคม 2562 นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ และให้คำปรึกษา (Mini Job Fair) ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 1 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้ฝึกอาชีพอิสระและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งบรรยากาศในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนนาก โดยเฉพาะในกิจกรรการปั้นดินจิ๋ว และการร้อยมาลัยคริสตัล