หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 14
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 14

admin thai
2019-01-26 13:10:39

บรรยากาศการเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 12 มกราคม 2562 แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้กับนักศึกษา ภาคพิเศษ รุ่น 14 จำนวน 36 คน ณ ห้อง 3553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.มาธินี  คงสถิตย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนได้เมื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประสาสนศาสตร์