หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > หัวข้อข่าว : โครงการค่าย Young อยากทำดี
หัวข้อข่าว : โครงการค่าย Young อยากทำดี

admin thai
2019-03-19 10:36:29

โครงการค่าย "ํYoung อยากทำดี"


เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2562 อาจารย์สันต์ชัย  รัตนะขวัญ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่าย "Young อยากทำดี" ให้นักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 54 คน ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเสียสละ อุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

กิจกรรมวันแรก ประกอบด้วย กิจกรรมทำโป่งเทียม กิจกรรมสร้างฝาย และกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสิงห์ท้องถิ่น กิจกรรมวันที่สอง ประกอบด้วย กิจกรรมเดินป่าปลูกเมล็ดพันธุ์พืช และกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องสิงห์ท้องถิ่น


ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม
                                                      ขอขอบคุณ


ที่มา  :  อาจารย์สันต์ชัย  รัตนะขวัญ
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์