หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

admin thai
2019-01-26 13:09:59

โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที 1 - 2 ธันวาคม 2561 เแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์พิจักษณ์  ภู่ตระกูล ได้จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ณ บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะด้านขอบข่ายองค์ความรู้ด้านการบริหารรัฐกิจแก่นักศึกษา และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพต่อไป