หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

หัวข้อข่าว : โครงการค่าย Young อยากทำดี
โครงการค่าย "ํYoung อยากทำดี"เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2562 อาจารย์สันต์ชัย  รัตนะขวัญ ...
2019-03-19 10:36:29
หัวข้อข่าว : โครงการ "Young Local Governor"
โครงการ "Young Local Governor"เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มส ...
2019-03-11 18:40:08
หัวข้อข่าว : โครงการ WELCOME HOME
ภาพบรรยากาศกิจกรรม WELCOME HOMEเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว หัวหน้าแขนงวิชา ...
2019-02-08 11:24:16
หัวข้อข่าว : นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน แบ่งของให้น้อง
โครงการแบ่งของให้น้องเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา  ศรีบุณยพรรัฐ และนักศึกษาแข ...
2019-01-26 13:09:40
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 14
บรรยากาศการเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์วันที่ 12 มกราคม 2562 แข ...
2019-01-26 13:10:39
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์เมื่อวันที 1 - 2 ธันวาคม 2561 เแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชา ...
2019-01-26 13:09:59
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 แขนง ...
2019-01-26 13:10:18
ข่าวปัจจุบัน