หน้าหลัก > ประกาศ

คู่มือการให้บริการสำหรับนักศึกษา
คู่มือการให้บริการสำหรับนักศึกษา.pdf ...
2019-07-25 12:09:29
คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
http://www.reg.ssru.ac.th/downloads/manual/manual_student_2562.pdf?cache=none ...
2019-07-25 12:05:03
คู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒ การรับแบบโควตา)
คู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ การรับแบบโควตา.pdf ...
2019-02-06 13:34:49
กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
http://reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/calendar_613.pdf?v=20190202 ...
2019-02-04 14:51:06
อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๒
อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖ ...
2019-01-17 10:05:30
อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๖๒
อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ...
2019-01-17 10:04:27
ประกาศย้อนหลัง