หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

admin thai
2019-03-22 15:49:17

ภาพบรรยากาศการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ
หัวข้อเรื่อง "การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ"


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี อาจารย์ประจำแขนวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ หัวข้อเรื่อง "การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ" ให้กับนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยากร ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ  ดร.ทิวากร  พิศาลสฤษดิการ และ ดร.อมเรศ  กลิ่นบัวแก้ว ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจไทย และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ ตลอดจนนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับวิทยากร

ขอขอบคุณ

ที่มา : อาจารย์ ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี
ภาพถ่าย : ไพรัช ศิริวัฒนพิศาล