หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวข้อข่าว : ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
หัวข้อข่าว : ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

admin thai
2019-03-19 18:34:16

โครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ 

หัวข้อเรื่อง "การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ"ด้วยแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ หัวข้อ "การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ" ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยากร ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  สุขสำรา (คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์) ดร.ทิวากร  พิศาลสฤษดิกา (ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และ ดร.อมเรศ  กลิ่นบัวแก้ว (หัวหน้างานพัฒนาองค์กร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

แขนงวิชาการบริการรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ที่มา : อาจารย์ ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์